pic

ไบธอร์

ไบธอร์ ดูอ้อล แอ๊คชั่น เป็นการรวมการออกฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน

สารออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันทั้งสองแบบ

จึงเป็นวิธีการกำจัดแมลงที่ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งได้เป็นสูตรโครงสร้างที่คิดขึ้นมาเป็นครั้งแรก

โดยใช้เทคโนโลยี Blended Active Concentrate (BAC) โดยการนำสารออกฤทธิ์ทั้ง 2

ชนิดบดและผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยการใช้กระบวนการ BAC นี้

เอ็นซิสเท็กส์ได้สร้างการลอบสังหารอย่างไร้ร่องรอย ตั้งแต่สูตรน้ำที่มีอนุภาคขนาดเล็ก ไร้กลิ่น

และไม่เป็นสารไล่แมลง ซึ่งหมายถึงแมลงจะยังสัมผัสกับพื้นผิวที่มีการฉีดพ่นสารเคมีอยู่

พวกมันจะไม่รู้ตัวว่าได้รับสารเคมีเข้ามาแล้ว

โดยการใช้สารออกฤทธิ์ทั้งสองชนิดจากสารเคมีสองกลุ่ม

นำมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวจนเป็นสารเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกัน นั่นหมายความว่าผลของ

ไบธอร์ดูอ้อลแอ๊คชั่น มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้สารตัวเดียว

ดังนั้นมืออาชีพในการกำจัดแมลงนั้นสามารถใช้เพื่อกำจัดแมลงที่ปราบได้ยากที่สุดได้ ไบธอร์

ดูอ้อล แอ๊คชั่น ได้ทำการขึ้นทะเบียนไว้ให้สามารถกำจัดแมลงได้หลายชนิด

ทั้งในและนอกอาคารมีการทดลองกับทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ICPMA , โรงพยาบาล

เวสต์มีด เกี่ยวกับตัวเรือด (Cimex lectularius Linnaeus) การกฏวิทยาทางการแพทย์ประเทศไทย

เกี่ยวกับตัวเรือดเขตร้อน (Cimex hemipterus Fabricius)

แสดงให้เห็นแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดตัวเรือดทั้งสองสายพันธุ์

รวมถึงสายพันธ์ุที่ทนต่อสารเคมีในกลุ่มไพรีทรอยด์อีกด้วยไซเปอร์ 10% ไลน์

ประโยชน์ : ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงบินและแมลงคลานในบ้านเรือน หรือ อาคารสถานที่ เช่น

ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และ ใช้ป้องกันและกำจัดปลวก มด และ แมลงที่อยู่อาศัยในดิน

วิธีใช้ : กรณีป้องกันและกำจัดแลงบินและแมลงคลานในบ้านเรือน

ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว กำจัดแมลงคลาน

ผสม น้ำยา จำนวน 100 มิลลิลิตร กับน้ำให้ได้ 5 ลิตร แล้วนำส่วนผลมนี้ไปฉีดพ่น ในอัตรา

1,000 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร

ฉีดพ่นตามทางเดินซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลงทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว กำจัดแมลงบิน

ผสม น้ำยา จำนวน 125 มิลลิลิตร กับน้ำให้ได้ 5 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1,000

มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 40 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามแหล่งเพาะพันธุ์และแหล่งเกาะพักของแมลง

กรณีใช้ป้องกันและกำจัดปลวก

ควรใช้โดยผู้มีความชำนาญในการกำจัดปลวกเท่านั้น ซึ่งต้องสวมถุงมือ หน้ากาก

และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เขย่าขวดก่อนใช้

1. ความเข้มข้น 0.125% ผสม น้ำยา จำนวน 1 ลิตร ผสมน้ำให้ได้ 80 ลิตร

2. ความเข้มข้น 0.25% ผสม น้ำยา จำนวน 1 ลิตร ผสมน้ำให้ได้ 40 ลิตร

คนให้เข้ากันดีก่อนนำไปใช้ และใช้ น้ำยา ที่ผสมน้ำแล้วให้หมดทุกครั้ง

ไม่ควรนำไปเก็บเพื่อใว้ใช้ในครั้งต่อไป

ก) สำหรับก่อนการปลูกสร้าง

หลังจากปรับพื้นที่เรียนร้อยแล้ว ใช้ น้ำยา ตามอัตราส่วนผสมข้างต้น

เทราดหรือพ่นลงดินบริเวณที่จะเทคอนกรีตใ้ห้ทั่ว โดยใช้เครื่องพ่นที่มีแรงดันต่ำ (ประมาณ 25

ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว) ในอัตรา 5 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร

ควรเทพื้นคอนกรีตให้เสร็จภายในวันเดียว หลักจากนั้นให้เทราดหรือพ่น น้ำยา

รอบบริเวณพื้นคอนกรีต โดย

1) ใช้ท่อฉีด (Rodding) ไซเปอร์ 10 ไลน์ ที่ผสมแล้วเข้าไปในดินในอัตรา 5 ลิตร ต่อความยาว 5

เมตร (ลึก 30 เซนติเมตร) หรือ

2) ขุดร่องกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร ให้ทั่วเอาดินที่ขุดจากร่องมาคลุกกับ

น้ำยา ที่ผสมแล้วให้ทั่วในอัตรา 5 ลิตร ต่อความยาวร่อง 1 เมตร

แล้วนำดินที่คลุกแล้วใส่กลับลงไปในร่อง หรืออาจใช้วิธีค่อยๆ นำดินใส่กลับลงไปในร่อง

แล้วเทราดดินนั้นให้ทั่ว ขณะที่ใส่กลับในร่องด้วยอัตราข้างต้่น

ข) สำหรับอาคารที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย

เจาะรูที่พื้นอาคารและพื้นคอนกรีตบริเวณโดยรอบให้ห่างกันจุดละประมาณ 20-30 เซนติเมตร

แล้วพ่นอัด น้ำยา ตามอัตราส่วนผสมข้างต้น โดยใช้เครื่องพ่นที่มีความดันต่ำ (ประมาณ 25

ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว) ลงไปใต้พื้นคอนกรีตที่เจาะทั้งในและนอกอาคาร ในอัตรา 5 ลิตร ต่อรู

และสำหรับดินบริเวณรอบแนวพื้นคอนกรีตนอกอาคารให้ใช้ท่อฉีด

หรือขุดร่องเช่นเดียวกับวิธีในข้อ ก

สำหรับบริเวรรอบๆ อาคารและสนามหญ้าที่พบปลวก มด หรือแมลงใต้ดิน

ใช้น้ำยา ตามอีตราส่วนผสมข้างต้น

เทราดหรือฉีดพ่นบริเวณและสถานที่พบเห็นปลวกและแมลงอื่นๆ จนทั่ว

สำหรับ เสาไม้ หรือวัตถุที่เป็นไม้ฝังอยู่ใต้ดิน

พ่นหรืออันน้ำยา ตามส่วนผสมข้างต้น ลงในดินรอบเสาไม้หรือวัตถุนั้น ในอัตรา 5 ลิตร

ต่อความลึก 30 เซนติเมตร

วิธีการเก็บรักษา : เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟหรือความร้อน


เอธีนา

ชื่อและอัตราส่วนของสารออกฤทธิ์ FIPRONIL 0.05% W/W

ประโยชน์ : ใช้กำจัดแมลงสาบภายในอาคารสถานที่ต่างๆ

วิธีการใช้สินค้า

- หยอด เจลกำจัดแมลงสาบ ประมาณ 1-3 หยด ต่อ 1 พื้นที่ตารางเมตร

ในบริเวณที่มีแมลงสาบมาก (เอทีน่า เจล 1 หยด ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-4

มิลลิเมตร มีน้ำหนักประมาณ 0.03 กรัม)

- หยอด เจลกำจัดแมลงสาบ โดยตรงที่แมลงสาบ ชุกชุม หรือชอบเดินผ่าน

หรือร่องแตกซึ่งเป็นที่ หลบซ่อนหรืออาศัยของแมลง

วิธีการเก็บรักษาสินค้า : เก็บไว้ในที่แห้ง มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และ สัตว์เลี้ยง