pic

โปรฟีน่า 5 ทีซี

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ป้องกันจำจัดปลวก สูตรเข้มขัน ให้ผลควบคุม 100%

มีประสิทธิภาพสูง ออกฤทธิ์ได้ยาวนาน สามารถควบคุม ปลวก มด แมลงสาบ หมัด แมงมุม

และแมลงศัตรูอื่นๆ ได้อย่างดี

คุณสมบัติ

- ใช้งานไม่มีกลิ่นเหม็นฉุน มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม

- มีคุณสมบัติเด่นเฉพาะตัว กำจัดปลวกตายต่อเนื่อง หมดทั้งรัง

- คงทนได้ดีทั้งในสภาพดินที่เป็นกรด และด่าง ป้องกันปลวกได้นานกว่า 3 ปี

- ยึดเกาะเม็ดดินได้เหนียวแน่น ถูกชะล้างด้วยน้ำได้น้อย

- เป็นผลติภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยสูง และสามารถกำจัดแมลงได้ทุกสถานที่

- ผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย. กระทรวงสาธารณสุข และทดสอบประสิทธิภาพโดยกรมป่าไม้

อัตราส่วนผสม : โปรฟิน่า 5 ทีซี 1 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตรแล้วเทราด หรืออัดลงดินในอัตรา 5

ลิตร


ปลวกระบบเหยื่อNEMESIS

"เนเมซิส (NEMESIS®)" ได้รับการรับรองว่าเป็นวิธี กำจัดปลวก แบบตายยกรัง

โดยไม่ใช้สารเคมี ตามมาตรฐาน ของประเทศออสเตรเลีย เลขที่ AS3660.2-2000

ปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง 100 %

และผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงในอีกหลายประเทศให้การยอมรับ เช่น ประเทศสหรัฐอมเริกา

ประเทศแถบตะวันออกกลาง ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงค์โปร์ เป็นต้น ระบบเนเมซิส

เป็นระบบเหยื่อกำจัดปลวกประสิทธิภาพสูงสุดจากออสเตรเลีย

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการทดสอบการใช้งานจริงที่ได้ผลดีเยี่ยมมาแล้วในประเทศไทย


ไบทริน 50 ทีซี

ไบทริน 50 ทีซี เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกที่มีประสิทธิภาพสูงออกฤทธิ์ได้ยาวนาน

สามารถควบคุมปลวก มด แมลงสาบ หมัด แมงมุม และแมลงศัตรูอื่นๆ ได้อย่างดี ไบทริน 50

ทีซี สารออกฤทธิ์ Bifenthrin 5% w/v

เป็นสารเคมีที่มีการทดสอบแร้วว่าสามารถป้องกันปลวกได้เกิน 10 ปี


เอธีนา เอสซี

ประโยชน์ : ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงบินและแมลงคลานในบ้านเรือน หรือ อาคารสถานที่ เช่น

ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และ ใช้ป้องกันและกำจัดปลวก มด และ แมลงที่อยู่อาศัยในดิน

วิธีใช้ : กรณีป้องกันและกำจัดแลงบินและแมลงคลานในบ้านเรือน

ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว กำจัดแมลงคลาน

ผสม น้ำยา จำนวน 100 มิลลิลิตร กับน้ำให้ได้ 5 ลิตร แล้วนำส่วนผลมนี้ไปฉีดพ่น ในอัตรา

1,000 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร

ฉีดพ่นตามทางเดินซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลงทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว กำจัดแมลงบิน

ผสม น้ำยา จำนวน 125 มิลลิลิตร กับน้ำให้ได้ 5 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1,000

มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 40 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามแหล่งเพาะพันธุ์และแหล่งเกาะพักของแมลง

กรณีใช้ป้องกันและกำจัดปลวก

ควรใช้โดยผู้มีความชำนาญในการกำจัดปลวกเท่านั้น ซึ่งต้องสวมถุงมือ หน้ากาก

และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เขย่าขวดก่อนใช้

1. ความเข้มข้น 0.125% ผสม น้ำยา จำนวน 1 ลิตร ผสมน้ำให้ได้ 80 ลิตร

2. ความเข้มข้น 0.25% ผสม น้ำยา จำนวน 1 ลิตร ผสมน้ำให้ได้ 40 ลิตร

3. คนให้เข้ากันดีก่อนนำไปใช้ และใช้ น้ำยา ที่ผสมน้ำแล้วให้หมดทุกครั้ง

ไม่ควรนำไปเก็บเพื่อใว้ใช้ในครั้งต่อไป

ก) สำหรับก่อนการปลูกสร้าง

หลังจากปรับพื้นที่เรียนร้อยแล้ว ใช้ น้ำยา ตามอัตราส่วนผสมข้างต้น

เทราดหรือพ่นลงดินบริเวณที่จะเทคอนกรีตใ้ห้ทั่ว โดยใช้เครื่องพ่นที่มีแรงดันต่ำ (ประมาณ 25

ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว) ในอัตรา 5 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร

ควรเทพื้นคอนกรีตให้เสร็จภายในวันเดียว หลักจากนั้นให้เทราดหรือพ่น น้ำยา

รอบบริเวณพื้นคอนกรีต โดย

1. ใช้ท่อฉีด (Rodding) ไซเปอร์ 10 ไลน์ ที่ผสมแล้วเข้าไปในดินในอัตรา 5 ลิตร ต่อความยาว 5

เมตร (ลึก 30 เซนติเมตร) หรือ

2. ขุดร่องกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร ให้ทั่วเอาดินที่ขุดจากร่องมาคลุกกับ น้ำยา

ที่ผสมแล้วให้ทั่วในอัตรา 5 ลิตร ต่อความยาวร่อง 1 เมตร

แล้วนำดินที่คลุกแล้วใส่กลับลงไปในร่อง หรืออาจใช้วิธีค่อยๆ นำดินใส่กลับลงไปในร่อง

แล้วเทราดดินนั้นให้ทั่ว ขณะที่ใส่กลับในร่องด้วยอัตราข้างต้่น

ข) สำหรับอาคารที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย

เจาะรูที่พื้นอาคารและพื้นคอนกรีตบริเวณโดยรอบให้ห่างกันจุดละประมาณ 20-30 เซนติเมตร

แล้วพ่นอัด น้ำยา ตามอัตราส่วนผสมข้างต้น โดยใช้เครื่องพ่นที่มีความดันต่ำ (ประมาณ 25

ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว) ลงไปใต้พื้นคอนกรีตที่เจาะทั้งในและนอกอาคาร ในอัตรา 5 ลิตร ต่อรู

และสำหรับดินบริเวณรอบแนวพื้นคอนกรีตนอกอาคารให้ใช้ท่อฉีด

หรือขุดร่องเช่นเดียวกับวิธีในข้อ ก

สำหรับบริเวรรอบๆ อาคารและสนามหญ้าที่พบปลวก มด หรือแมลงใต้ดิน

ใช้น้ำยา ตามอีตราส่วนผสมข้างต้น

เทราดหรือฉีดพ่นบริเวณและสถานที่พบเห็นปลวกและแมลงอื่นๆ จนทั่ว

สำหรับ เสาไม้ หรือวัตถุที่เป็นไม้ฝังอยู่ใต้ดิน

พ่นหรืออันน้ำยา ตามส่วนผสมข้างต้น ลงในดินรอบเสาไม้หรือวัตถุนั้น ในอัตรา 5 ลิตร

ต่อความลึก 30 เซนติเมตร

วิธีการเก็บรักษา : เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟหรือความร้อน