ปลวก (Termite, white ant: Isoptera)

ลักษณะของปลวก

ปลวกมีลักษณะคล้ายมดแต่ตัวสีขาว ทางเดินของปลวกมักจะมีดินหุ้มเพื่อรักษาความชื้นซึ่งจะเห็นดินเป็นทางยาวตามลำต้นสักหรือเป็นปื้นเป็นแผ่นหุ้มทั้งลำต้น ปลวกอยู่รวมกันเป็นสังคมรังของปลวกอาจเป็นจอมปลวกเหนือดินหรืออยู่ใต้ดินซึ่งมองไม่เห็น

การทำลาย ปลวกประเภทนี้ทำความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือน ไม้ล้มขอนนอนตามพื้นและต้นไม้ที่มีชีวิตอยู่ได้ ปลวกสามารถกัดกินเหง้าของกล้าสัก โดยอาศัยอาหารและความชื้นของเหง้าสักเพื่อดำรงชีพมีผลทำให้กล้าสักตายเป็นจำนวนมากได้ ปัญหาปลวกกัดกินเหง้าของกล้าสักมักจะเกิดขึ้นในฤดูแล้ง

การป้องกันกำจัด

ใช้สารเคมีโรยรอบโคนต้นไม้ในสวนป่าหรือผสมน้ำราดตามที่ปลวกอาศัยอยู่แล้วแต่ความเหมาะสม สารเคมีทั่วไปที่ใช้ทั้งป้องกันและกำจัดได้เช่น ฟูราดาน คลอร์ไพริฟอส หรือ เดอร์สแบน ลอร์สแบน ดาวโก 179 และเลนเทร็ด 400 เป็นต้น สารเคมีที่กล่าวข้างต้นมีฤทธิ์ตกค้างนานยกเว้นฟูราดานซึ่งมีฤทธิ์ตกค้างเพียง 45 วัน สารเคมีเหล่านี้สามารถใช้รองก้นหลุมก่อนปลูกได้ และยังสามารถกำจัดหนอนของด้วงที่กัดกินรากสักได้ด้วยปัจจุบันสารเคมีจำพวกไพรีทรอยด์สามารถกำจัดปลวกได้ด้วยเช่นกันแต่มีฤทธิ์ตกค้างสั้นแต่มีความปลอดภัยกว่าสารที่กล่าวมาข้างต้น จึงนิยมใช้กับไม้ตามบ้านเรือน แต่ทางที่ดี แนะนำให้ติดต่อบริษัทผู้ชำนาญโดยเฉพาะ เพื่อแก้ไขปัญหาตรงจุด